Οι σχέσεις ανάμεσα στο μήκος και το βάρος των ψαριών (LWRs) αποτελούν απαραίτητη βασική γνώση για την εκτίμηση της βιομάζας και της σωματικής τους αύξησης και κατ’ επέκταση για την οικολογική μοντελοποίηση των αποθεμάτων τους. Οι μελέτες πάνω στις σχέσεις μήκους και βάρους στα είδη ψαριών της μεσοπελαγικής ζώνης της Μεσογείου παραμένουν έως και σήμερα ιδιαίτερα περιορισμένες και μέχρι πρόσφατα καμία σχετική μελέτη δεν είχε πραγματοποιηθεί στην ανατολική Μεσόγειο.

Τα μεσοπελαγικά είδη ψαριών αποτελούν την πιο άφθονη ομάδα σπονδυλωτών ζώων στον πλανήτη και κατά το παρελθόν έχουν θεωρηθεί ως ένας πλούσιος θαλάσσιος πόρος προς εκμετάλλευση, είτε για την απευθείας κατανάλωση τους από τους ανθρώπους ή ως πρώτη ύλη στην παραγωγή ιχθυάλευρων και άλλων ζωικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα συνιστούν σημαντικό σύνδεσμο στη μεταφορά οργανικού άνθρακα από την επιφάνεια σε μεγαλύτερα θαλάσσια βάθη μέσω των ημερήσιων μεταναστεύσεων, που πραγματοποιούν στην υδάτινη στήλη.

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα Mesobed του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών Hellenic Centre for Marine Research – HCMR πραγματοποίησε για πρώτη φορά στοχευμένη έρευνα των ιχθυαποθεμάτων της μεσοπελαγικής ζώνης στις ελληνικές θάλασσες με χρήση ακουστικής τεχνολογίας και δειγματοληψίες με πελαγική τράτα και άλλα αλιευτικά εργαλεία βαθέων υδάτων, φέρνοντας στο φως νέες πληροφορίες για την ελάχιστα εξερευνημένη ζώνη του λυκόφωτος της Μεσογείου.

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις σχέσεις μήκους – βάρους σε 16 είδη, που ανήκουν σε τρεις οικογένειες ψαριών της μεσοπελαγικής ζώνης από τις δειγματοληψίες του προγράμματος στις ελληνικές θάλασσες.

Νίκος Μπαντουβάς, MSc Ωκεανογραφία & Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, τακτικό μέλος ΣΠΩΘΒΕ Σύλλογος Πτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων Ελλάδας

Ολόκληρο το άρθρο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://aiep.pensoft.net/article/97577/…

Badouvas N, Somarakis S, Tsagarakis K (2022) Length–weight relations of 16 mesopelagic fishes (Actinopterygii: Myctophiformes and Stomiiformes) from the eastern Mediterranean Sea. Acta Ichthyologica et Piscatoria 52(4): 279-283.