ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

«Πτυχιούχοι Ωκεανογράφοι / Θαλάσσιοι Βιοεπιστήμονες / Ιχθυολόγοι / Θαλάσσιοι Περιβαλλοντολόγοι»

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Δημόσιος Τομέας

ΦΕΚ  Ένταξης Τμήματος

Εκπαίδευση

ΦΕΚ Τίτλου Σπουδών

Ιδιωτικός Τομέας

Επαγγελματικές Προοπτικές (Σελίδα Τμήματος)

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

Εργασία στον Δημόσιο Τομέα

Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (ΤΩΘΒΕ), της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μπορούν να διεκδικήσουν, μόνιμες ή επί συμβάσει, θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται για τους κλάδους ειδίκευσης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ Περιβάλλοντος (ΠΔ 50/2001, ΦΕΚ 39/05.03.2001, τ. Α), ΠΕ Γεωτεχνικών -ειδικότητας- Ιχθυολόγου (Ν. 4262/2014 ΦΕΚ Α 114/10.05.2014 Άρθρο 41 Παρ. 5 και Ν. 4440/2016 ΦΕΚ Α 224/02.12.2016 Άρθρο 36 - Ειδικότητα Ιχθυολογίας - Τροποποίηση ΠΔ 50/2001) και ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

Για να κατοχυρωθεί η ιδιότητα του Ιχθυολόγου, τόσο στον Δημόσιο αλλά και στον Ιδιωτικό Τομέα, είναι απαραίτητη η εγγραφή στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), ώστε να εκδοθεί η σχετική Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος του Ιχθυολόγου.

Στον Ερευνητικό Τομέα:


Οι Πτυχιούχοι ΤΩΘΒΕ μπορούν να ενταχθούν ως Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. κτλ) ή Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) σε Πανεπιστημιακά Τμήματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να ενταχθούν ως Εργαστηριακό ή Ερευνητικό Προσωπικό, σε Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (όπως το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών - ΕΛΚΕΘΕ, το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας - ΙΝΑΛΕ, κ.α.), σε εύρος ερευνητικών αντικειμένων.
Η πολυδιάστατη εκπαίδευση που λαμβάνουν από το ΤΩΘΒΕ, τους παρέχει επίσης πρόσβαση σε ευρέως φάσματος μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc., PhD, Post-Doc), οι οποίες είναι απαραίτητες για την διεκδίκηση ανώτατων επαγγελματικών βαθμίδων στον τομέα της Έρευνας και της Εκπαίδευσης.
Υπάρχουν Πτυχιούχοι ΤΩΘΒΕ, οι οποίοι/ες υπηρετούν σε Πανεπιστημιακά Τμήματα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ως Μέλη Δ.Ε.Π. (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό), διαφόρων βαθμίδων.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

Εργασία στον Ιδιωτικό Τομέα

Οι Πτυχιούχοι ΤΩΘΒΕ μπορούν να απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σε εύρος επιχειρήσεων και ιδιωτικών οργανισμών με δραστηριότητα στον τομέα του χερσαίου, παράκτιου και θαλασσίου περιβάλλοντος (με τη δήλωση των αντίστοιχων ΚΑΔ).
Ενδεικτικά αναφέρονται: εταιρείες εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών, θαλασσίων και παράκτιων κατασκευών, εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων ορυκτών πόρων, εφαρμογών Τηλεπισκόπησης (Remote Sensing) και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, θαλάσσια πάρκα, μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (ιχθυοκαλλιέργειες & οστρακοκαλλιέργειες), επιχειρήσεις παραγωγής ιχθυογενετικού υλικού, μονάδες μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, βιομηχανίες παρασκευής ιχθυοτροφών, ιχθυόσκαλες και σε εργαστήρια Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας (Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Υδάτων ΟΤΑ, ιδιωτικά εργαστήρια) κ.α.

Η απασχόληση, με αμοιβή Ιχθυολόγου είναι υποχρεωτική, σε μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών (Π.Δ. 344/2000, ΦΕΚ 297/Α - Άρθρο 16), σε επιχειρήσεις παραγωγής ιχθυογενετικού υλικού, σε μονάδες μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, σε βιομηχανίες παρασκευής ιχθυοτροφών, σε ιχθυόσκαλες, καθώς επίσης και για τη σύνταξη μελετών επενδυτικών σχεδίων υδατοκαλλιεργειών, βάσει όσων προβλέπονται από το πιο πάνω Προεδρικό Διάταγμα «Άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού».

Επίσης, οι πτυχιούχοι ΣΠΩΘΒΕ μπορούν να καταθέσουν αίτηση στο Μητρώο Μελετητών της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την έκδοση Μελετητικού Πτυχίου, το οποίο τους επιτρέπει να υπογράφουν Μελέτες κατηγορίας 26 (Μελέτες Αλιευτικές) και Μελέτες κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), αυτόνομα ή ως μέλη μελετητικών συμπράξεων.


Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)

Όπως:
72.19.19.03 -
Υπηρεσίες έρευνας στην Ωκεανογραφία
72.19.40.03 -
Υπηρεσίες έρευνας στην Αλιεία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Εργασία στην Εκπαίδευση