Καταστατικό Ίδρυσης και Λειτουργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ (Άρθρα 1 – 4): Επωνυμία, Έδρα, Νομικός τύπος, Σκοπός, Μέσα, Πόροι)

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ιδρύεται Επιστημονικό Σωματείο (Σύλλογος) με την επωνυμία «Σύλλογος ΙΙτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων Ελλάδας» (ΣΠΩΘΒΕ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και για απεριόριστη χρονική διάρκεια.

Έδρα του Σωματείου είναι η Αττική (Αθήνα). Ο Σύλλογος μπορεί να διατηρεί Παραρτήματα, γραφεία ή να ορίζει εκπροσώπους του σε πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την εξυπηρέτηση των σκοπών του. Τα Όργανα Διοίκησης νομίμως συνεδριάζουν και νομίμως αποφασίζουν και εκτός έδρας.

Ο ΣΓΙΩΘΒΕ, ως Σωματείο (Σύλλογος), αποτελεί Μη Κερδοσκοπική – Μη Κυβερνητική Οργάνωση (M.K.O.) που αποσκοπεί στο δημόσιο όφελος, καθώς ο σκοπός της λειτουργίας του δεν είναι η επίτευξη κέρδους, αλλά ο κοινωφελής σκοπός της προστασίας, ανάδειξης και αειφορικής εκμετάλλευσης του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος.

Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλού σχήματος που γράφει περιφερειακά την επωνυμία του Σωματείου ολογράφως και το έτος ίδρυσης, ενώ στο κέντρο παριστάνεται: ένα θαλάσσιο κύμα, ένα αυτόνομο υποβρύχιο όχημα και ένας δορυφόρος (αριστερά επάνω), ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο και δομή του θαλάσσιου πυθμένα (δεξιά επάνω), θαλάσσια φύκη και ιχθύες (αριστερά κάτω), εργαστηριακή κωνική φιάλη (δεξιά κάτω), ένας δύτης (κέντρο κάτω).

Για τις διεθνείς του σχέσεις η επωνυμία του Συλλόγου είναι: Hellenic Graduates’ Association of Department of Marine Sciences”

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΟΥ)

Οι σκοποί του ΣΠΩΘΒΕ είναι:

 • Η συνεργασία των Μελών του Συλλόγου με το Τμημα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (εφεξής ΤΩΘΒΕ) της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί τοσο τους Πτυχιούχους του ΤΩΘΒΕ, όσο και το ίδιο το ΤΩΘΒΕ
 • Η προστασία και αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων της Ελλάδας και της και πανίδας που διαβιούν σε αυτά.
 • Η προστασία και αειφόρος ανάπτυξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της παράκτιας ζώνης και πολιτιστικής κληρονομιας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Η προώθηση, ανάπτυξη και διάδοση της Ωκεανογραφικής Επιστήμης και των Θαλασσίων Βιοεπιστημών / της Ιχθυολογίας / της Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Επιστήμης και έρευνας στην Ελλάδα για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη των θαλασσίων φυσικών πόρων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του θαλάσσιου πυθμένα.
 • Η διασύνδεση της Ωκεανογραφικής Επιστήμης και των Θαλασσίων Βιοεπιστημών / της Ιχθυολογίας / της Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Επιστήμης με την κοινωνία μέσω της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του κοινού και ιδιαίτερα των μαθητών για θέματα που αφορούν το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον.
 • Η προώθηση, βελτίωση και κατοχύρωση των Ωκεανογραφικών σπουδών και των σπουδών στις Θαλάσσιες Βιοεπιστήμες / στην Ιχθυολογία / στη Θαλάσσια Περιβαλλοντική Επιστήμη, στην Ελλάδα σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό (π.χ. μάστερ, διδακτορικό), μεταδιδακτορικό, αλλά και σε τεχνικό, επαγγελματικό επίπεδο.
 • Η προώθηση και κατοχύρωση του επαγγέλματος του Ωκεανογράφου (Ωκεανολόγου) / Θαλάσσιου Βιοεπιστήμονα, ώστε οι Πτυχιούχοι του ΤΩΘΒΕ – επιστήμονες Ωκεανογράφοι / Θαλάσσιοι Βιοεπιστήμονες / Ιχθυολόγοι / Θαλάσσιοι Περιβαλλοντολόγοι – να συμμετέχουν σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον (Σχεδιασμός – Μελέτη – Έρευνα – Προστασία – Διαχείριση – Εκπαίδευση).
 • Η συνεργασία με την Πολιτεία, αλλά και με άλλους δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς για την προώθηση συγκεκριμένων θεμάτων, εκπόνηση μελετών και χάραξη πολιτικής σχετικά με τη Θαλάσσια Στρατηγική, το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και τη Μελέτη – Προστασία – Διαχείριση και αειφόρο εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του θαλασσίου και παράκτιου περιβάλλοντος.
 • Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των Μελών του.
 • Η διεκδίκηση και διασφάλιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Ωκεανογράφων / Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων / Ιχθυολόγων / Θαλασσίων Περιβαλλοντολόγων και της συμμετοχής και εκπροσώπησής τους σε Επαγγελματικές Ενώσεις και Επιμελητήρια.
 • Η βοήθεια προς τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και κατά την εκπόνηση διδακτορικών διατριβ΄ν σχετικών με το αντικείμενο της Ωκεανογραφίας και των Θαλασσίων Βιοεπιστημών και προς τους ανέργους Πτυχιούχους Ωκεανογράφους και Θαλάσσιους Βιοεπιστήμονες / Ιχθυολόγους / Θαλάσσιους Περιβαλλοντολόγους για επαγγελματική αποκατάσταση σχετική με την επιστημονική τους ειδικότητα.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα κύρια μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου (Συλλόγου):
• Η δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης, επικοινωνίας και συνεργασίας με τους φορείς της Πανεπιστημιακής κοινότητας, επιστημονικούς φορείς, σπουδαστικούς, επιμορφωτικούς και πνευματικούς συλλόγους, με εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικότερα με κάθε σωματείο, οργάνωση ή οργανισμό της ημεδαπής ή αλλοδαπής που επιδιώκει ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
• Η παρουσίαση των προβλημάτων των Ωκεανογράφων / Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων / Ιχθυολόγων / Θαλασσίων Περιβαλλοντολόγων (Πτυχιούχων του ΤΩΘΒΕ, της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου) στους αρμόδιους φορείς και η επιδίωξη επιλύσεώς τους με κάθε νόμιμο μέσο και μέθοδο.
• Η επικοινωνία μέσω του Συλλόγου των Μελών με ενδιαφερόμενους φορείς για πρόσληψη ή ανάθεση εργασιών Ωκεανογραφικού περιεχομένου ή περιεχομένου που αφορά τις Θαλάσσιες Βιοεπιστήμες / την Ιχθυολογία / τη Θαλάσσια Περιβαλλοντική Επιστήμη.
• Η ελεύθερη ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
• Διαλέξεις, συνέδρια, σεμινάρια, εκδόσεις και γενικά κάθε μέσο που βοηθά στη κοινοποίηση και προώθηση επιστημονικών θεμάτων.
• Ο συντονισμός προσπαθειών με παρεμφερείς Συλλόγους της χώρας για την επίτευξη κοινών σκοπών.
• Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, επιτροπών μελετών και εισηγητικών επιτροπών στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου.
• Η εκπόνηση επιστημονικών μελετών και η υποβολή προτάσεων σχετικών με τη προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος.
• Οι δημοσιεύσεις, οι εκδόσεις και η δημιουργία επιστημονικής βιβλιοθήκης.
• Η δημιουργία ιστοσελίδας, θεματικών πυλών στο διαδίκτυο, καθώς και δικτύων πληροφορικής και διακίνησης τεχνογνωσίας.
• Η προβολή και η προώθηση των σκοπών του, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
• Η ίδρυση Παραρτημάτων σε διάφορες περιοχές ή πόλεις της Ελλάδας.
• Η συμμετοχή σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή προγράμματα επιστημονικής έρευνας και εφαρμογών σχετικά με το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.
• Η διοργάνωση δράσεων από τον ΣΠΩΘΒΕ που στοχευμένα θα καλύπτουν την έφεση για μάθηση των Συνδεδεμένων (Φίλων) Μελών σε θέματα της Επιστήμης της Ωκεανογραφίας και των Θαλασσίων Βιοεπιστημών / της Ιχθυολογίας / της Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Επιστήμης.
Πέραν των ανωτέρω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κάθε άλλο νόμιμο μέσο για τη προώθηση και επίτευξη των σκοπών του ΣΠΩΘΒΕ.

ΑΡΘΡΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΟΥ)

Α. Προέλευση των πόρων του Συλλόγου:
1) Τα δικαιώματα εγγραφής και οι τακτικές (π.χ. ετήσιες) συνδρομές των Μελών, των οποίων το ύψος και τα χρονικά διαστήματα καταβολής τους καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.
2) Έκτακτες εισφορές Μελών.
3) Έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου ή από τη διάθεση εντύπων – ειδών.
4) Δωρεές, επιχορηγήσεις ή άλλου είδους χρηματοδοτήσεις και οικονομικές ενισχύσεις από κρατικές υπηρεσίες, υπουργεία, δημόσιους οργανισμούς (π.χ. Δήμους, Περιφέρειες), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιδρύματα και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
5) Δωρεές με όρους του δωρητή, γίνονται δεκτές μετά από εξέταση που διενεργεί το Δ.Σ. και εφόσον οι όροι δεν αντίκεινται στους σκοπούς και το Καταστατικό του Συλλόγου. Στη περίπτωση που Τακτικό Μέλος του ΣΠΩΘΒΕ με αποκλειστικά δικές του ενέργειες εξασφάλισε δωρεά για το Σωματείο, το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να διαθέσει μέχρι και το 20% της δωρεάς σε δράσεις (σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου) που θα υποδείξει το συγκεκριμένο Μέλος του ΣΠΩΘΒΕ κατόπιν έγγραφης αιτήσεώς του.
6) Έσοδα από συμμετοχή σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών.
Β. Διάθεση των πόρων
Οι πόροι του Συλλόγου διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ (Άρθρα 5 – 7): ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΟΥ)
Τα Μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά, Έκτακτα, Επίτιμα και Συνδεδεμένα (Φίλοι του ΣΠΩΘΒΕ). Τα Μέλη πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.
Α. Τακτικά Μέλη
Ως Τακτικά Μέλη εγγράφονται:
Οι κάτοχοι Πτυχίου Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή ισότιμου πανεπιστημιακού Πτυχίου της αλλοδαπής.
Β. Έκτακτα Μέλη
Ως Έκτακτα Μέλη εγγράφονται:
Οι φοιτητές / φοιτήτριες του ΤΩΘΒΕ, της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Πληρώνουν μόνο δικαίωμα εγγραφής και μια συμβολική συνδρομή, συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Συλλόγου, με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου. Δεν έχουν το δικαίωμα τουεκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Εγγράφονται ως Τακτικά Μέλη, πληρώνουν ετήσια συνδρομή και αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι μετά την απόκτηση του Πτυχίου τους και τη κατάθεση των αντίστοιχων προβλεπόμενων δικαιολογητικών.
Γ. Επίτιμα Μέλη
Επίτιμα Μέλη του Συλλόγου ανακηρύσσονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ., λαμβανόμενη με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Τακτικών Μελών, έπειτα από σχετική πρόταση τουλάχιστον δέκα (10) Τακτικών Μελών του Συλλόγου, πρόσωπα τα οποία προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην επιστήμη της Ωκεανογραφίας (Ωκεανολογίας), στις Θαλάσσιες Βιοεπιστήμες ή στον ΣΠΩΘΒΕ.
Τα Μέλη αυτά είναι καθαρά τιμητικού χαρακτήρα και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
Δ. Συνδεδεμένα (Φίλοι του ΣΠΩΘΒΕ) Μέλη
Δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε / οποιαδήποτε ενδιαφέρεται για θέματα που σχετίζονται με την Ωκεανογραφική Επιστήμη και τις Θαλάσσιες Βιοεπιστήμες / Ιχθυολογία / Θαλάσσια Περιβαλλοντική Επιστήμη, να γίνει Συνδεδεμένο (Φίλος) Μέλος του ΣΠΩΘΒΕ. Τα Μέλη αυτά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Τα Συνδεδεμένα (οι Φίλοι) Μέλη θα ενημερώνονται για τη δράση του ΣΠΩΘΒΕ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΡΑΦΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1α) Η ιδιότητα του Τακτικού / Έκτακτου Μέλους του Συλλόγου αποκτάται με έγγραφη αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Διοικητικό Συμβούλιο και με την οποία υποβάλλονται όλα τα κατάλληλα αποδεικτικά τα οποία πιστοποιούν ότι το υποψήφιο Τακτικό / Έκτακτο Μέλος εκπληρώνει όλες τις απαιτήσεις της Παραγράφου Α / Παραγράφου Β του Άρθρου 5.
1β) Στην αίτηση εγγραφής Τακτικού Μέλους αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του αιτούντος / της αιτούσας, η ακριβής διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία επαγγελματικής και επιστημονικής του / της δραστηριότητας και τέλος επισυνάπτεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών του / της.
Στην αίτηση εγγραφής Έκτακτου Μέλους αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του αιτούντος / της αιτούσας, η ακριβής διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία της ακαδημαϊκής του / της ταυτότητας και επισυνάπτεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Σπουδών του / της στο ΤΩΘΒΕ, του τρέχοντος έτους.
Μετά τη λήψη του Πτυχίου τους, τα Έκτακτα Μέλη έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν σε Τακτικά Μέλη, κατόπιν σχετικής έγγραφης αιτήσεως των ιδίων, προς το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή του τρέχοντος έτους.
1γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν κρίνει βάσιμη την αίτηση των αναφερομένων στο Άρθρο 5 Παράγραφος Α / Παράγραφος Β, με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος / της αιτούσας στο μητρώο των Τακτικών ή Εκτάκτων Μελών αντίστοιχα ή απορρίπτει την αίτηση. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αιτών / η αιτούσα έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στην επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία οριστικά αποφασίζει αν θα δεχτεί τον αιτούντα / την αιτούσα ως Μέλος του Συλλόγου.
2) Κάθε Μέλος μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το Σύλλογο, καταθέτοντας έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ.
3) Η αίτηση διαγραφής Μέλους γίνεται υποχρεωτικά δεκτή, υποχρεώνεται όμως να καταβάλλει τις τυχόν καθυστερημένες ετήσιες ή άλλες έκτακτες εισφορές μέχρι την ημέρα της διαγραφής του και το Μέλος δεν έχει δικαίωμα στη περιουσία του Συλλόγου.
4) Μέλος του Συλλόγου δύναται να διαγραφεί με απόφαση της Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ. στην οποία τεκμηριώνεται παραβίαση του Καταστατικού ή συμπεριφορά και ενέργειες / δράσεις που αντιτίθενται στο δημοκρατικό πνεύμα, τη λειτουργία και τους σκοπούς του Συλλόγου. Η Γ.Σ. που αποφασίζει για τη διαγραφή Μέλους θεωρείται ότι έχει απαρτία εάν παρευρίσκονται τα 2/3 των Τακτικών Μελών του Συλλόγου. Για να εγκριθεί η πρόταση διαγραφής πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών.
5) Η επανεγγραφή διαγραφέντος Μέλους είναι δυνατή, κατόπιν έγγραφης αιτήσεώς του προς το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. Εφόσον η διαγραφή του συγκεκριμένου Μέλους είχε προκύψει λόγω της μη εκπλήρωσης των οικονομικών του υποχρεώσεων, την επανεγγραφή του ή όχι αποφασίζει το Δ.Σ., ενώ αν η διαγραφή του οφείλεται σε πειθαρχική ποινή την επανεγγραφή του ή όχι αποφασίζει η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Α. Τα Τακτικά Μέλη έχουν δικαίωμα:
– Να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να ψηφίζουν για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται από αυτή.
– Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα λειτουργίας και διοίκησης του ΣΠΩΘΒΕ, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, μέχρι την ημέρα που θα υποβάλουν αίτηση για υποψηφιότητα.
– Να ζητούν πληροφορίες και να κάνουν προτάσεις για θέματα που σχετίζονται με το σκοπό και τη λειτουργία των οργάνων του ΣΠΩΘΒΕ.
Β. Τα Επίτιμα Μέλη έχουν δικαίωμα:
– Να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να λαμβάνουν το λόγο και να υποβάλλουν προτάσεις για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται από αυτή.
– Να ζητούν πληροφορίες και να κάνουν προτάσεις για θέματα που σχετίζονται με το σκοπό και τη λειτουργία των οργάνων του ΣΠΩΘΒΕ.
– Να δραστηριοποιούνται στις επιτροπές του ΣΠΩΘΒΕ.
Γ. Τα Μέλη, Τακτικά, Έκτακτα και Επίτιμα, έχουν υποχρέωση:
– Να μετέχουν ενεργά στις δράσεις του ΣΠΩΘΒΕ και να εκτελούν τις αποφάσεις των οργάνων του.
– Να καταβάλουν, εκτός του δικαιώματος εγγραφής τους, στον Ταμία του Συλλόγου τη συνδρομή τους και τις πρόσθετες εισφορές που νόμιμα έχουν εγκριθεί.
– Να μην αντιστρατεύονται και να μη παρακωλύουν τους σκοπούς και τις δράσεις του ΣΠΩΘΒΕ.
– Να γνωστοποιούν στο Δ.Σ. τις τυχόν αλλαγές των στοιχείων επικοινωνίας τους.
– Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
– Να μην αναμειγνύουν τη πολιτική ιδεολογία τους στη ζωή και τη δράση του ΣΠΩΘΒΕ.
Δ. Παράβαση Υποχρεώσεων – Πειθαρχικές Κυρώσεις Μελών
Η παράβαση από τα Μέλη των υποχρεώσεών τους αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με Πειθαρχικό Έλεγχο, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από καταγγελία οποιουδήποτε Μέλους του ΣΠΩΘΒΕ. Σε εξαιρετική περίπτωση, κατά τη κρίση του Δ.Σ., Πειθαρχικός Έλεγχος ασκείται από τη Γ.Σ.
Οι ποινές που επιβάλλονται στα Μέλη του Σωματείου για πειθαρχικά παραπτώματα είναι: η επίπληξη, η μομφή, η αναστολή της ιδιότητας του Μέλους για διάστημα έως ένα έτος και η διαγραφή. Οι ποινές (με εξαίρεση τη διαγραφή) αποφασίζονται από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ., ενώ για τη ποινή της διαγραφής Μέλους του Σωματείου, αποφασίζει υποχρεωτικά η Γ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5.
Η διαδικασία του Πειθαρχικού Ελέγχου κινείται από το Δ.Σ. ή με εντολή της Γ.Σ.
Εναντίον των αποφάσεων του Δ.Σ. για επιβολή Πειθαρχικών Κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γ.Σ.
Οι αποφάσεις οι οποίες αφορούν την άσκηση Πειθαρχικού Ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
Η μη καταβολή της τακτικής (π.χ. ετήσιας) εισφοράς από κάποιο Τακτικό Μέλος του Συλλόγου το καθιστά αυτόματα ανενεργό και συνεπάγεται την αυτόματη απώλεια της ιδιότητας και των δικαιωμάτων του Τακτικού Μέλους (διατηρώντας τον αριθμό μητρώου του στο αρχείο Μελών) μέχρι την καταβολή του συνόλου των οφειλόμενων εισφορών. Η εκ νέου ενεργοποίησή του γίνεται αυτόματα, αφότου τακτοποιηθούν οι συνδρομές του.
Το Δ.Σ. μπορεί να προτείνει στη Γ.Σ. την οριστική διαγραφή μακροχρόνια ανενεργών Μελών. Σε αυτή τη περίπτωση η Γ.Σ. έχει απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά Τακτικά Μέλη του ΣΠΩΘΒΕ και η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών.
Η ιδιότητα του Μέλους παύει και με τη παραίτησή του. Η παραίτηση υποβάλλεται εγγράφως στο Δ.Σ. και γίνεται υποχρεωτικά δεκτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ (Άρθρα 8 – 12): ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΡΘΡΟ 8
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΟΥ)

Τα Όργανα Διοίκησης, ελέγχου και λειτουργίας του ΣΠΩΘΒΕ είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών (Γ.Σ.)
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή
4. Η Εφορευτική Επιτροπή
5. Παραρτήματα

Άλλο Όργανο Διοίκησης πέραν των ανωτέρω, δε μπορεί να υπάρξει.
Τα μέλη του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής και των Συμβουλίων των Παραρτημάτων είναι άμισθα.
Τα μέλη του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Συμβουλίων των Παραρτημάτων δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με το Σωματείο συμβάσεις οι οποίες συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.
Τα μέλη του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής και των Συμβουλίων των Παραρτημάτων δεν έχουν ψήφο σε ζητήματα που αφορούν τα ίδια.
Τα μέλη των Οργάνων της Διοίκησης δεν ευθύνονται για τις αποφάσεις των συνεδριάσεων που δεν είναι παρόντα ή διαφώνησαν, η δε διαφωνία τους βεβαιώνεται στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 9
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α. Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του ΣΠΩΘΒΕ, καθώς:
1. Χαράζει τη γενική στρατηγική δράσης του Συλλόγου.
2. Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.
3. Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
4. Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
5. Ασκεί Πειθαρχικό Έλεγχο κατά των Μελών του Σωματείου και επιβάλλει ποινές.
6. Αποφασίζει τη παύση των μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
7. Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
8. Αποφασίζει την επιβολή εκτάκτων εισφορών.
9. Εγκρίνει δαπάνες μεγαλύτερες των χιλίων ευρώ (1000 €).
10. Αποφασίζει κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. για την αξιοποίηση, αγορά, εκποίηση, υποθήκευση ακινήτων ή κινητών τα οποία αποτελούν περιουσία του Σωματείου, καθώς και για την ανάληψη δανείου.
11. Είναι αρμόδια για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.
12. Είναι αρμόδια για τις προσφυγές κατά των αποφάσεων του Δ.Σ.
13. Αποφασίζει κάθε τροποποίηση του Καταστατικού.
14. Αποφασίζει για προσχώρηση σε διασυλλογικά όργανα ή ομοσπονδίες.
15. Αποφασίζει για τη διάλυση ή την αναστολή των εργασιών του Σωματείου (Συλλόγου).
16. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που δεν υπόκειται σαφώς στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου.
Θέματα τα οποία απορρίπτονται από τη Γ.Σ., μπορούν να συζητηθούν εκ νέου.
Β. Χρόνος Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης
1) Η Γενική συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα όσες φορές το κρίνει απαραίτητο το Δ.Σ. για συζήτηση σοβαρού θέματος ή μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον του 1/3 των Τακτικών Μελών του Συλλόγου.
2) Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται το πρώτο τρίμηνο του έτους. Τη σύγκληση της Τακτικής Γ.Σ. αποφασίζει το Δ.Σ., το οποίο οφείλει να ενημερώσει τα Μέλη του Συλλόγου τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησής της.
3) Η ίδια υποχρέωση ενημέρωσης των Μελών τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γ.Σ. ισχύει και για τις έκτακτες Γ.Σ.
Γ. Λόγος Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης
1) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης και με καθορισμένη σειρά. Προσθήκη νέων θεμάτων καθώς και τροποποίηση της σειράς μπορεί να γίνει μετά από πρόταση των Μελών της Γ.Σ. πριν από την έναρξη της συζήτησης και εφόσον αποφασίσει για αυτό η Γ.Σ.
2) Στη Γ.Σ. προεδρεύει τριμελές (3) προεδρείο (πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας) το οποίο εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία στην αρχή της κάθε Γ.Σ. Κάθε Μέλος του Συλλόγου ψηφίζει μια φορά για ένα μόνο πρόσωπο.
3) Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. κρατούνται πρακτικά όπου εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. καθώς και κάθε πρόταση που θα συζητηθεί.
4) Η Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφόσον βρίσκονται παρόντα τουλάχιστον το 50% των Τακτικών Μελών του Σωματείου.
5) Εάν κατά τη Γ.Σ. δε σχηματιστεί απαρτία, συγκαλείται Α΄ Επαναληπτική Γ.Σ. με τα ίδια απολύτως θέματα ημερήσιας διάταξης, έπειτα από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εφόσον βρίσκονται παρόντα τουλάχιστον το 25% των Τακτικών Μελών του Σωματείου.
6) Εάν και κατά την Α΄ Επαναληπτική Γ.Σ. δε σχηματιστεί απαρτία, συγκαλείται Β΄ Επαναληπτική Γ.Σ., έπειτα από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εφόσον βρίσκονται παρόντα τουλάχιστον δέκα (10) Τακτικά Μέλη του Σωματείου.
Δ. Εγκυρότητα αποφάσεων
1) Για τη λήψη απόφασης, εκτός από τη διάλυση του Σωματείου, τη τροποποίηση του Καταστατικού, τη διαγραφή Μελών ή την έκπτωση του Δ.Σ., απαιτείται η σχετική πλειοψηφία των παρόντων Τακτικών Μελών και τα λευκά να μην υπερβαίνουν το 50%.
2) Στις περιπτώσεις που εξαιρέθηκαν στη προηγούμενη Παράγραφο απαιτείται η πλειοψηφία που ορίζουν τα σχετικά Άρθρα του Καταστατικού.
3) Κάθε ψηφοφορία στη Γ.Σ. είναι φανερή, εκτός από τη περίπτωση που αφορά προσωπικά ζητήματα (επίπληξη, μομφή, αναστολή ιδιότητας Μέλους, διαγραφή, κλπ) και τότε είναι μυστική. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί οποιοδήποτε Μέλος της Συνέλευσης να ζητήσει τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. Στη περίπτωση αυτή, η πρότασή του πρέπει να εγκριθεί από τη Γ.Σ.
4) Στη περίπτωση κατά την οποία απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Τακτικών Μελών, αν υπάρξει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εφόσον προκύψει εκ νέου ισοψηφία δε λαμβάνεται απόφαση.
5) Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς Συνέλευση των Τακτικών Μελών, εφόσον όλα ανεξαιρέτως τα Τακτικά Μέλη του Σωματείου δηλώσουν, εγγράφως, τη συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
6) Τα Τακτικά Μέλη του Σωματείου εκπροσωπούνται στη Γ.Σ. και από αντιπρόσωπό τους, ο οποίος κατά τη προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο το οποίο καταθέτει στη Γραμματεία του Σωματείου. Μέλη τα οποία δε μπορούν να παραστούν δια ζώσης, μπορούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης.
7) Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γ.Σ. των Μελών.
8) Τα πρακτικά της Γ.Σ. υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της Γ.Σ. και παραδίδονται στον Ειδικό Γραμματέα για φύλαξη.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1) Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τα Τακτικά Μέλη και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρεις (3) συμβούλους. Επιπροσθέτως, εκλέγονται από τα Τακτικά Μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.
Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ.
1) Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο απέναντι στη Γ.Σ. για τη πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου και πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις και να φροντίζει για την εκτέλεσή τους μέσα στα όρια του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
2) Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του, με ανακοίνωση που ορίζει το χώρο, το χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης. Η κοινοποίηση της ανακοίνωσης στα μέλη του Δ.Σ. γίνεται τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τον χρόνο που έχει οριστεί για συνεδρίαση, με ταυτόχρονη ανακοίνωση των θεμάτων προς συζήτηση.
3) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν κάθε μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά που παρουσιάζεται σοβαρή ανάγκη. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη (ηλεκτρονικά).
4) Το Δ.Σ. θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση του Δ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά από δύο (2) ημέρες, οπότε υπάρχει απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη του.
5) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης είναι δυνατόν να τεθεί θέμα για συζήτηση εκτός των προγραμματισμένων θεμάτων ημερήσιας διάταξης από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.
6) Τα Μέλη του ΣΠΩΘΒΕ έχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου, αλλά όχι ψήφου, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., μπορούν δε να θέσουν θέμα προς συζήτηση εφόσον το ζητήσουν με έγγραφό τους προς το Δ.Σ. στην αρχή της συνεδρίασης.
7) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ.. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εφόσον προκύψει εκ νέου ισοψηφία δε λαμβάνεται καμία απόφαση. Οι ψηφοφορίες είναι γενικά φανερές, εκτός αν αφορούν προσωπικό θέμα, οπότε και είναι μυστικές. Μυστικές ψηφοφορίες είναι δυνατό να διεξαχθούν και για άλλα σοβαρά θέματα εφόσον το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.
8) Αποφάσεις του Δ.Σ. μπορούν να αναθεωρηθούν σε προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. με πλειοψηφία ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη που ελήφθησαν αρχικά. Αποφάσεις του Δ.Σ. μπορούν να αναθεωρηθούν από τη Γ.Σ.
9) Εάν μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει αδικαιολόγητα από πέντε (5) τακτικές ή εννέα (9) οποιεσδήποτε ή από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, εκπίπτει από το αξίωμά του.
10) Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να υποβάλλει γραπτά παραίτηση από το αξίωμά του. Στη περίπτωση αυτή όπως και στη περίπτωση που κάποιο μέλος εκπέσει από το αξίωμά του, αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά εκλογής αναπληρωματικό μέλος. Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών συμπληρώνεται από τον αμέσως επόμενο επιλαχόντα βάσει των αποτελεσμάτων των τελευταίων εκλογών του Σωματείου.
11) Εάν παραιτηθούν ή εκπέσουν τέσσερα (4) ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ., συγκαλείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες Γ.Σ. η οποία προκηρύσσει υποχρεωτικές εκλογές, σύμφωνα με τα Άρθρα 11 και 12 του παρόντος Καταστατικού. Στη περίπτωση αυτή και μέχρι τη διενέργεια νέων εκλογών, η Γ.Σ. συμπληρώνει το Δ.Σ. με τόσα μέλη όσες και οι κενές θέσεις.
12) Σε περίπτωση που το Δ.Σ. ενεργεί αντίθετα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. τότε αυτό μπορεί να καθαιρεθεί από τη Γ.Σ. με απαρτία τουλάχιστον τα 2/3 των Τακτικών Μελών του ΣΠΩΘΒΕ και εφόσον ψηφίσει υπέρ της καθαίρεσης η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η ίδια Γ.Σ. προκηρύσσει υποχρεωτικά εκλογές σύμφωνα με τα Άρθρα 11 και 12 του παρόντος Καταστατικού.
13) Σε περιπτώσεις συμμετοχής ή διεκδίκησης επιστημονικού (ερευνητικού, εκπαιδευτικού) προγράμματος ή έργου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, το Δ.Σ. ορίζει ένα (1) Τακτικό Μέλος του ΣΠΩΘΒΕ ως Επιστημονικό Υπεύθυνο ή/και Συντονιστή.
14) Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ), σύμφωνα με τον οποίο να καθορίζονται λεπτομερώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Μελών και ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών του Συλλόγου.
15) Το Δ.Σ. ενημερώνει σύμφωνα με το Νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι Νόμοι επιβάλλουν.
Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
1) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε αρχή και σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
β. Συγκαλεί και διευθύνει τις Τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ.
γ. Υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε έγγραφο του Δ.Σ. μαζί με το Γενικό Γραμματέα.
δ. Φροντίζει για το συντονισμό της δράσης του ΣΠΩΘΒΕ.
ε. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται για κάποιο λόγο ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Γενικός Γραμματέας, που συνεργάζεται μαζί του για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΣΠΩΘΒΕ.
2) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
α. Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του αρχείου του ΣΠΩΘΒΕ, τηρεί το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα.
β. Φροντίζει για την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. από όλα τα παρόντα μέλη.
γ. Σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνεται από τον Ειδικό Γραμματέα.
3) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
α. Τηρεί το μητρώο των Μελών.
β. Συντάσσει και φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
γ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γ.Σ., της Εφορευτικής Επιτροπής καθώς επίσης και τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
δ. Σε περίπτωση απουσίας του Γενικού Γραμματέα, τον αναπληρώνει.
ε. Σε περίπτωση απουσίας του με ταυτόχρονη απουσία και του Γενικού Γραμματέα, ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνεται από ένα (1) από τα μέλη του Δ.Σ.
4) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ
α. Ο Ταμίας φροντίζει για τις οποιεσδήποτε εισπράξεις και πληρωμές του Συλλόγου, φυλάσσει τη χρηματική ή άλλη περιουσία του και είναι υπεύθυνος για κάθε οικονομική ανωμαλία που τυχόν παρουσιαστεί.
β. Καταθέτει τα χρήματα του ΣΠΩΘΒΕ στις Ελληνικές Τράπεζες ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Ανάληψη ή μεταφορά οποιουδήποτε χρηματικού ποσού γίνεται με εντολή την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Ταμίας.
γ. Ο Ταμίας οφείλει να δίνει κάθε πληροφορία ή εξήγηση για τη διαχείριση του ταμείου, όσες φορές θα του το ζητήσει το Δ.Σ. ή η Ελεγκτική Επιτροπή.
δ. Σε περίπτωση απουσίας του, ο Ταμίας αναπληρώνεται από ένα (1) μέλος του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 11
Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής (3) και εκλέγεται από τα Τακτικά Μέλη, αποτελούμενη από τον πρόεδρο και τα μέλη της. Επιπροσθέτως, εκλέγονται από τα Τακτικά Μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. Σκοπός της είναι ο έλεγχος της διαχείρισης της περιουσίας του ΣΠΩΘΒΕ και η υποβολή σχετικής έκθεσης στη πρώτη ετήσια Τακτική Γ.Σ.
2) Η θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής. Η εκλογή των μελών της γίνεται ταυτόχρονα με τις εκλογές για το Δ.Σ. με τα ονόματα των υποψηφίων να περιλαμβάνονται σε ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο. Υποψήφιος για το Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για την Ελεγκτική Επιτροπή.
3) Τα θέματα της εκλογής της Ελεγκτικής Επιτροπής ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Άρθρου 12.
4) Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μεν κάθε εξάμηνο για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου και έκτακτα όταν καλείται από το Δ.Σ. ή από τον πρόεδρό της ή από δύο (2) μέλη του Δ.Σ.
5) Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να αντικατασταθεί, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση Μελών του ΣΠΩΘΒΕ, την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α) Διαδικασία εκλογών για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής του ΣΠΩΘΒΕ
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι εκλογές προκηρύσσονται από τη Γ.Σ. και διενεργούνται εντός δύο (2) μηνών από τη προκήρυξή τους αλλά όχι συντομότερα των τριάντα (30) ημερών. Με απόφαση του Δ.Σ. η ψηφοφορία μπορεί να διαρκέσει περισσότερες από μία ημέρες, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή όλων των ταμειακώς ενήμερων Τακτικών Μελών. Σε κάθε περίπτωση, οι εκλογές θα πρέπει να διεξάγονται έως την ημερομηνία λήξης της θητείας του τρέχοντος Δ.Σ.
2. Η ψηφοφορία είναι μυστική.
3. Υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εκλογών είναι η τριμελής (3) Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γ.Σ. και αποτελείται από πρόεδρο, δύο (2) μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη (3). Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι το μέλος το οποίο πλειοψήφησε (σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται κλήρωση). Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία για κάθε ζήτημα που ανακύπτει. Αναπλήρωση του προέδρου μετά την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας γίνεται από τον αρχαιότερο των μελών της. Για την αναπλήρωση μέλους καλείται αναπληρωματικό και συνεχίζεται η διαδικασία με σχετική μνεία στα Πρακτικά. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δε μπορούν να είναι υποψήφια για το Δ.Σ.
4. Στις εκλογές λαμβάνουν μέρος ως υποψήφιοι, συνδυασμοί υποψηφίων και ανεξάρτητοι υποψήφιοι, σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Ο συνδυασμός θα πρέπει να αποτελείται από αριθμό υποψηφίων τουλάχιστον ίσο με το μισό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο προς τα επάνω ακέραιο. Σε διαφορετική περίπτωση, οι υποψήφιοι κατέρχονται μεμονωμένοι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.
5. Στη δήλωση υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του υποψηφίου, δηλαδή: ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, αριθμός Μητρώου Τακτικού Μέλους του ΣΠΩΘΒΕ, διεύθυνση κατοικίας και το αξίωμα για το οποίο τίθεται υποψηφιότητα. Απαιτείται επίσης να αναγράφεται και ο συνδυασμός στον οποίο μετέχει ο υποψήφιος ή αν κατέρχεται στις εκλογές μεμονωμένος. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας κατά συνδυασμούς περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία της προηγούμενης Παραγράφου και επί πλέον τον ορισμό εκπροσώπου του συνδυασμού με αίτηση του οποίου υποβάλλονται.
6. Δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος όποιος περιλαμβάνεται σε περισσότερα από ένα (1) ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων. Το ίδιο ισχύει και για μεμονωμένο υποψήφιο εάν περιλαμβάνεται και σε ψηφοδέλτιο συνδυασμού.
7. Σε όλα τα ψηφοδέλτια για τον κάθε υποψήφιο αναγράφεται πρώτα το επώνυμο, στη συνέχεια το κύριο όνομα (και προαιρετικά σε παρένθεση τυχόν υποκοριστικό) και ακολουθεί το πατρώνυμο. Όπου στις επόμενες διατάξεις προβλέπεται αλφαβητική σειρά, αυτή προσδιορίζεται από το επώνυμο και ύστερα από το κύριο όνομα αν τα επώνυμα είναι ίδια.
8. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων κάθε συνδυασμού και των μεμονωμένων υποψηφίων κατατίθενται δεκαπέντε (15) ημέρες το αργότερο πριν από τις εκλογές στην Εφορευτική Επιτροπή. Μετά το πέρας της προθεσμίας, η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει στα Μέλη του Σωματείου τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή με αλφαβητική σειρά, τη διαδικασία ψηφοφορίας και την ακριβή ημερομηνία και χρονική διάρκεια διεξαγωγής των εκλογών.
9. Δικαίωμα ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη του Συλλόγου τα οποία έχουν εκπληρωμένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο. Τα Μέλη ψηφίζουν είτε προσερχόμενα αυτοπροσώπως στα οριζόμενα από τη προκήρυξη των εκλογών σημεία, είτε ηλεκτρονικά μέσω διαδικασίας η οποία περιγράφεται στο παρόν Άρθρο. Για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και της μυστικότητας της ψήφου υπεύθυνη είναι η Εφορευτική Επιτροπή.
10. Για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., κάθε Τακτικό Μέλος ψηφίζει έναν μόνο συνδυασμό και μπορεί να επιλέξει έως τρεις (3) υποψηφίους.
11. Για την ανάδειξη της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, κάθε Τακτικό Μέλος ψηφίζει από τις υποψηφιότητες που αναγράφονται σε σχετικό ψηφοδέλτιο και μπορεί να επιλέξει έως έναν (1) υποψήφιο.
12. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών έως και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται, στα οριζόμενα από την Εφορευτική Επιτροπή σημεία, ένας αντιπρόσωπος του κάθε συνδυασμού ή των μεμονωμένων υποψηφίων.
13. Αν κατέλθει στις εκλογές ομάδα προσώπων ως συνδυασμός, οι μεμονωμένοι υποψήφιοι θα κατέρχονται στις εκλογές ο καθένας με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
14. Αν δεν υπάρχει συνδυασμός, παρά μόνο μεμονωμένοι υποψήφιοι, τότε τα ονόματα όλων των υποψηφίων αναγράφονται σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο και εφαρμόζεται το πλειοψηφικό σύστημα εκλογής για την ανάδειξη Δ.Σ.
15. Απαγορεύεται κάθε προεκλογική δραστηριότητα από την έναρξη των εκλογών έως και τη λήξη τους. Η παράβαση της διάταξης αυτής αποτελεί για τον παραβάτη, βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα.
16. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί Πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των ψηφοφόρων και ο αριθμός μητρώου τους.
17. Στη περίπτωση ψηφοφορίας στα εκλογικά σημεία, αυτή πραγματοποιείται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του Τακτικού Μέλους και η ύπαρξή του στον κατάλογο Τακτικών Μελών.
Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι, όπως έχουν οριστεί από την Εφορευτική Επιτροπή είναι έντυπα, όλα του ιδίου χρώματος και των ιδίων διαστάσεων. Εξασφαλίζονται και τυπώνονται με δαπάνες και μέριμνα του Δ.Σ.
18. Στη περίπτωση ηλεκτρονικής κάλπης, τα ταμειακώς ενήμερα Τακτικά Μέλη προμηθεύονται ατομικό (με τυχαίο αύξοντα αριθμού) κλειδάριθμο μέσω του ιστοτόπου του Συλλόγου, ώστε να εξασφαλίζεται η μοναδικότητα και ανωνυμία της ψήφου.
19. Για θέματα εγκυρότητας των ψηφοδελτίων αρμόδια είναι η εκλεγμένη Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα πραγματοποιήσει και τη καταμέτρηση των ψήφων.
20. Ενστάσεις για τη διενέργεια της ψηφοφορίας και τη καταμέτρηση των ψήφων εκδικάζονται αμέσως από την Εφορευτική Επιτροπή. Μετά την εκδίκαση όλων των ενστάσεων γίνεται η ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, με τη σύνταξη και υπογραφή σχετικού Πρακτικού από την Εφορευτική Επιτροπή.
21. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται με πρόεδρο εκείνον που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει με ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη του τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, και τον Ταμία.
22. Το νέο Προεδρείο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τον καταρτισμό (αρχαιρεσίες) του, καλεί το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει σε αυτό, το αρχείο και την περιουσία του ΣΠΩΘΒΕ με βάση Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, το οποίο υπογράφεται και από τα δύο Προεδρεία.
23. Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και του νέου Δ.Σ. σε ειδικό χώρο για διάστημα τριάντα (30) ημερών, ή εάν έχει υποβληθεί ένσταση στο αρμόδιο Δικαστήριο μέχρι την έκδοση προδικαστικής απόφασης περί αποδείξεως.
Β) Εκλογικό Σύστημα
1. Όλες οι εκλογές του Σωματείου διενεργούνται με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής, εφόσον υπάρχουν συνδυασμοί.
2. Οι έδρες του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
3. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική του δύναμη. Εκλογικό μέτρο θεωρείται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών του Δ.Σ. (7) ή της Ελεγκτικής Επιτροπής (3) που εκλέγονται αυξημένο κατά μία μονάδα.
4. Μεμονωμένος υποψήφιος ο οποίος έλαβε ψήφους ίσες ή πάνω από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα.
5. Οι έδρες κάθε συνδυασμού καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους του, κατά σειρά σταυρών προτίμησης καθενός.
6. Αν μετά τη πρώτη κατανομή εδρών παραμείνουν αδιάθετες έδρες για το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή, κατανέμονται ανά μια, κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς εκείνους, που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα για το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή, κατά τη κατανομή που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων Παραγράφων ή έχουν λάβει περισσότερα από το μισό του εκλογικού μέτρου ψηφοδέλτια, όπως αυτό ορίζεται στη σχετική Παράγραφο.
7. Συνδυασμός ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία στη κατανομή των εδρών προηγείται από τους άλλους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.
8. Ως συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης Παραγράφου θεωρούνται εκείνοι, των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών, στρογγυλοποιημένος στον πλησιέστερο προς τα επάνω ακέραιο, του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.
9. Συνδυασμός ο οποίος περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
10. Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. ανακηρύσσονται όλοι οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού οι οποίοι δεν έλαβαν έδρα.
11. Με τον ίδιο τρόπο ανακηρύσσονται τα αναπληρωματικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α) Χαρακτήρας και αρμοδιότητες των Παραρτημάτων:
Η ίδρυση και λειτουργία Παραρτημάτων του ΣΠΩΘΒΕ σε γεωγραφικά διαμερίσματα ή Περιφέρειες της Ελλάδας αποσκοπεί στη καλύτερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη των σκοπών του ΣΠΩΘΒΕ. Τα Παραρτήματα ιδρύονται με απόφαση Γ.Σ., έπειτα από αίτηση τουλάχιστον δέκα (10) ταμειακώς ενήμερων Τακτικών Μελών του ΣΠΩΘΒΕ, στην εν λόγω χωρική ενότητα. Το όνομά τους προσδιορίζεται από τη γεωγραφική περιοχή εμβέλειάς τους και έχουν έδρα εντός της περιοχής αυτής.
Δεν επιτρέπονται γεωγραφικές επικαλύψεις μεταξύ των Παραρτημάτων του ΣΠΩΘΒΕ. Η γεωγραφική εμβέλεια των Παραρτημάτων δε μπορεί να είναι μικρότερη της Διοικητικής Περιφέρειας της Ελλάδας.
Ειδικότερες αρμοδιότητες των Παραρτημάτων αποτελούν:
1) Ο συντονισμός για κοινή δράση των Μελών του ΣΠΩΘΒΕ στη περιοχή ευθύνης τους και η δημιουργία σταθερών δομών υποστήριξης των προβλεπόμενων από το Καταστατικό σκοπών του ΣΠΩΘΒΕ.
2) Η συλλογική επεξεργασία, διερεύνηση, ανάδειξη και επίλυση των ειδικότερων / τοπικών προβλημάτων – ενδιαφερόντων των Μελών του ΣΠΩΘΒΕ.
3) Η μελέτη και η δραστηριοποίηση για τη κατοχύρωση του ρόλου του ΣΠΩΘΒΕ σύμφωνα με τις ανάγκες του τόπου.
4) Η ενίσχυση της συνεργασίας των Μελών του ΣΠΩΘΒΕ στο γεωγραφικό χώρο του, η δημιουργία και υποστήριξη του τοπικού δικτύου δράσης.
5) Η συνεργασία και η κοινή δράση, κατά περίπτωση, με τους αντίστοιχους τοπικούς ή περιφερειακούς φορείς άλλων κλάδων, σωματεία, συλλόγους επιστημόνων και εργαζομένων, τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και την επιστημονική – εκπαιδευτική κοινότητα, στη κατεύθυνση υποστήριξης των σκοπών του Καταστατικού του ΣΠΩΘΒΕ.
6) Η προβολή του έργου του ΣΠΩΘΒΕ στη περιοχή δραστηριοποίησής του και η εκπροσώπησή του στη τοπική κοινωνία.
Β) Στελέχωση Παραρτημάτων:
Μέλη του Παραρτήματος εγγράφονται αυτόματα Μέλη του ΣΠΩΘΒΕ κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 6, τα οποία έχουν επαγγελματική έδρα, απασχολούνται ή κατοικούν στο γεωγραφικό χώρο ευθύνης αυτών. Κάθε Μέλος Παραρτήματος θεωρείται ταμειακώς ενήμερο, εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, του τρέχοντος έτους προς τον ΣΠΩΘΒΕ. Τα Μέλη του ΣΠΩΘΒΕ δε μπορούν να είναι συγχρόνως Μέλη σε περισσότερα του ενός (1) Παραρτήματα του ΣΠΩΘΒΕ.
Με την ίδρυση ενός Παραρτήματος και μέχρι τον ορισμό των οργάνων διοίκησής του, ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. ύστερα από σχετική πρόσκληση που απευθύνεται στα Μέλη, η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος, η οποία έχει ως ευθύνη τη διοργάνωση των πρώτων εκλογών του Παραρτήματος.
Η Διοίκηση των Παραρτημάτων πραγματοποιείται από Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται αποκλειστικά από Τακτικά Μέλη του ΣΠΩΘΒΕ τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σε αυτό κατά τα άνω οριζόμενα. Η εκλογή και η θητεία του Συμβουλίου ταυτίζεται διαδικαστικά και χρονικά με την εκλογή και θητεία του Δ.Σ. του ΣΠΩΘΒΕ σύμφωνα με το Άρθρο 10 (Παράγραφος Α.2) του παρόντος Καταστατικού. Στη περίπτωση νεοσύστατου Παραρτήματος, διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη του Συμβουλίου. Τα Συμβούλια των Παραρτημάτων δε μπορούν να έχουν περισσότερα από πέντε (5) και λιγότερα από τρία (3) Τακτικά Μέλη. Ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου ορίζεται από το Δ.Σ. κατά τη πράξη συγκρότησής τους.
Τα υπόλοιπα όργανα των Παραρτημάτων, καθώς και τα λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους, εξειδικεύονται βάσει Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (ΕΚΛ) τον οποίο κάθε Παράρτημα υποχρεούται να συντάξει εντός διμήνου από τη πρώτη εκλογή του Συμβουλίου του. Ο ΕΚΛ εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΣΠΩΘΒΕ και αναθεωρείται από αυτό, έπειτα από εισήγηση ή σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του Παραρτήματος.
Η δραστηριότητα του κάθε Παραρτήματος προσδιορίζεται στα πλαίσια πάντοτε των σκοπών του ΣΠΩΘΒΕ. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. του ΣΠΩΘΒΕ είναι δεσμευτικές για τα Παραρτήματα. Τα Συμβούλια των παραρτημάτων πρέπει πάντοτε να λαμβάνουν υπόψη τους, τις αποφάσεις και κατευθύνσεις του Δ.Σ. του ΣΠΩΘΒΕ οι οποίες αφορούν τα γενικότερα ζητήματα του κλάδου και να συντονίζουν τη δράση τους με αυτές. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. του ΣΠΩΘΒΕ είναι δεσμευτικές για το σύνολο των Παραρτημάτων.
Οι οικονομικοί πόροι του Παραρτήματος προέρχονται από τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις του ΣΠΩΘΒΕ.
Τα Παραρτήματα διαθέτουν διακριτό ταμείο ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν δράσεις του ΣΠΩΘΒΕ. Το Δ.Σ. του ΣΠΩΘΒΕ έχει τον πλήρη έλεγχο και εποπτεία των ταμείων των Παραρτημάτων.
Για τη κάλυψη έκτακτων εξόδων τα οποία αφορούν τη λειτουργία του κάθε Παραρτήματος (π.χ. δράσεις και δραστηριότητες προώθησης των σκοπών του ΣΠΩΘΒΕ) είναι δυνατή ή έκτακτη επιχορήγηση του Παραρτήματος από το Ταμείο του ΣΠΩΘΒΕ. Η επιχορήγηση γίνεται μετά από σχετικό αίτημα του Συμβουλίου του Παραρτήματος προς το Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει για την ικανοποίηση του αιτήματος.
Λοιπές πηγές εσόδων του κάθε Παραρτήματος αποτελούν οικονομικοί πόροι οι οποίοι αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) του και οι οποίοι πρέπει να συμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού, εκτός των ετήσιων συνδρομών των Μελών.
Σε περιπτώσεις που για την υλοποίηση των σκοπών του ΣΠΩΘΒΕ απαιτείται η συγκέντρωση οικονομικών πόρων, είναι δυνατή η μεταβίβαση πόρων από τα ταμεία των Παραρτημάτων προς το Ταμείο του ΣΠΩΘΒΕ μετά από αίτημα του Δ.Σ. προς τα Συμβούλια των Παραρτημάτων.
Ο οικονομικός έλεγχος των Παραρτημάτων γίνεται από τον Ταμία του ΣΠΩΘΒΕ. Τα Παραρτήματα οφείλουν σε ετήσια βάση να υποβάλλουν προς τον Ταμία του ΣΠΩΘΒΕ σχετικές οικονομικές – διαχειριστικές καταστάσεις με αναλυτική αναγραφή των εσόδων – εξόδων και του αποθεματικού τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ (Άρθρα 14 – 17): ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1) Με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. δημιουργούνται επιτροπές δράσης του Σωματείου, με περιεχόμενο που προωθεί τις επιδιώξεις του ΣΠΩΘΒΕ, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό.
Οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα των επιτροπών έχουν αποκλειστικά εισηγητικό χαρακτήρα προς τη Γ.Σ. και το Δ.Σ.
2) Μέλη των επιτροπών είναι όσα Μέλη του ΣΠΩΘΒΕ το επιθυμούν. Υπεύθυνος για κάθε επιτροπή ορίζεται είτε κάποιο μέλος του Δ.Σ., είτε κάποιο άλλο ενεργό Τακτικό Μέλος του ΣΠΩΘΒΕ μετά από απόφαση του Δ.Σ.
3) Τακτικό Μέλος του ΣΠΩΘΒΕ που ως Συντονιστής ή Επιστημονικός Υπεύθυνος υλοποιεί χρηματοδοτούμενο Έργο ή Πρόγραμμα ερευνητικού, εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού χαρακτήρα μέσω του ΣΠΩΘΒΕ, θα πρέπει να προβλέπει ως Παρακράτηση (overhead) ποσόν που αντιστοιχεί έως 15% του συνολικού προϋπολογισμού που αφορά στον ΣΠΩΘΒΕ (ως φορέα υλοποίησης), εφόσον αυτή προβλέπεται από τον φορέα χρηματοδότησης του Έργου ή Προγράμματος. Το ακριβές ποσοστό θα καθορίζεται κατά περίπτωση από το Δ.Σ. και θα διατίθεται για τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
4) Ο ΣΠΩΘΒΕ μπορεί να γίνει μέλος διασυλλογικού οργάνου ή ομοσπονδίας, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον αποφασίσει για αυτό η Γ.Σ. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και οι σχετικοί Νόμοι.
5) Η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) του ΣΠΩΘΒΕ.

ΑΡΘΡΟ 15
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1) Άρθρα του Καταστατικού αυτού μπορούν να τροποποιηθούν από Γ.Σ. που συγκαλείται έκτακτα για το θέμα αυτό.
2) Τη πρόταση για τροποποίηση των Άρθρων μπορεί να κάνει το Δ.Σ. ή τουλάχιστον το 1/3 των Μελών του ΣΠΩΘΒΕ με έγγραφη πρότασή τους την οποία καταθέτουν στο Δ.Σ.
3) Για τη τροποποίηση των Άρθρων του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον από τα Τακτικά Μέλη του ΣΠΩΘΒΕ, η δε απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΟΥ)

1) Ο ΣΠΩΘΒΕ μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όπου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των 2/3 των Τακτικών Μελών του και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στη Γ.Σ.
2) Η διάλυση του ΣΠΩΘΒΕ γίνεται επίσης όταν ο αριθμός των Μελών του κατέλθει κάτω του δέκα (10).
3) Μετά τη διάλυση του ΣΠΩΘΒΕ η περιουσία του διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. σε μη κερδοσκοπικό φορέα, ο οποίος υπηρετεί σκοπούς παρεμφερείς προς τους σκοπούς του Συλλόγου. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση από τη Γ.Σ., η περιουσία του ΣΠΩΘΒΕ περιέρχεται στο Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (ΤΩΘΒΕ), της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
4) Συμπληρωματικά προς τους όρους του παρόντος Καταστατικού ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, των Νόμων και διαταγμάτων περί Σωματείων και γενικά νομικών προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 17
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από δεκαεπτά (17) Άρθρα είναι αποτέλεσμα της 1ης Τροποποίησης η οποία εγκρίθηκε από την απαιτούμενη πλειοψηφία των Μελών κατά τη Γενική Συνέλευση της 02ας Μαρτίου 2019, ενώ το αρχικό Καταστατικό αποτελούμενο από τριάντα (30) Άρθρα, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτών του Συλλόγου την 25η Αυγούστου 2010.
2. Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου και όλα τα Μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση της τήρησης του Καταστατικού και των δι’ αυτού επιδιωκόμενων σκοπών στους οποίους, αφετηρία και προέχουσα θέση κατέχει η υπεράσπιση του Συντάγματος της Ελλάδας, των επικυρωμένων από τη Βουλή των Ελλήνων, Διεθνών Συμβάσεων και Συμφώνων και των εν γένει διεθνώς καθορισμένων, αναγνωρισμένων και αποδεκτών κανόνων και αρχών που διέπουν την ωκεανογραφική / θαλάσσια έρευνα και την άσκηση του επαγγέλματος του Ωκεανογράφου και του Θαλάσσιου Βιοεπιστήμονα / Ιχθυολόγου / Θαλάσσιου Περιβαλλοντολόγου.
3. Η Γενική Συνέλευση παρατείνει ομόφωνα τη θητεία του ισχύοντος αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τη 14η Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τις κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων και το εξουσιοδοτεί να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος.

Αθήνα, 02 Μαρτίου 2019

Ο Πρόεδρος – Ο Γεν. Γραμματέας

Skills

Posted on

21/03/2023