Εργασία στον Ιδιωτικό Τομέα

Οι Πτυχιούχοι ΤΩΘΒΕ μπορούν να απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σε εύρος επιχειρήσεων και ιδιωτικών οργανισμών με δραστηριότητα στον τομέα του χερσαίου, παράκτιου και θαλασσίου περιβάλλοντος (με τη δήλωση των αντίστοιχων ΚΑΔ).
Ενδεικτικά αναφέρονται: εταιρείες εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών, θαλασσίων και παράκτιων κατασκευών, εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων ορυκτών πόρων, εφαρμογών Τηλεπισκόπησης (Remote Sensing) και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, θαλάσσια πάρκα, μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (ιχθυοκαλλιέργειες & οστρακοκαλλιέργειες), επιχειρήσεις παραγωγής ιχθυογενετικού υλικού, μονάδες μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, βιομηχανίες παρασκευής ιχθυοτροφών, ιχθυόσκαλες και σε εργαστήρια Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας (Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Υδάτων ΟΤΑ, ιδιωτικά εργαστήρια) κ.α.

Η απασχόληση, με αμοιβή Ιχθυολόγου είναι υποχρεωτική, σε μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών (Π.Δ. 344/2000, ΦΕΚ 297/Α – Άρθρο 16), σε επιχειρήσεις παραγωγής ιχθυογενετικού υλικού, σε μονάδες μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, σε βιομηχανίες παρασκευής ιχθυοτροφών, σε ιχθυόσκαλες, καθώς επίσης και για τη σύνταξη μελετών επενδυτικών σχεδίων υδατοκαλλιεργειών, βάσει όσων προβλέπονται από το πιο πάνω Προεδρικό Διάταγμα «Άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού».

Επίσης, οι πτυχιούχοι ΣΠΩΘΒΕ μπορούν να καταθέσουν αίτηση στο Μητρώο Μελετητών της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την έκδοση Μελετητικού Πτυχίου, το οποίο τους επιτρέπει να υπογράφουν Μελέτες κατηγορίας 26 (Μελέτες Αλιευτικές) και Μελέτες κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), αυτόνομα ή ως μέλη μελετητικών συμπράξεων.


Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)

Όπως:
72.19.19.03 –
Υπηρεσίες έρευνας στην Ωκεανογραφία
72.19.40.03 –
Υπηρεσίες έρευνας στην Αλιεία

Skills

Posted on

21/03/2023