Εργασία στον Δημόσιο Τομέα

Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (ΤΩΘΒΕ), της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μπορούν να διεκδικήσουν, μόνιμες ή επί συμβάσει, θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται για τους κλάδους ειδίκευσης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ Περιβάλλοντος (ΠΔ 50/2001, ΦΕΚ 39/05.03.2001, τ. Α), ΠΕ Γεωτεχνικών -ειδικότητας- Ιχθυολόγου (Ν. 4262/2014 ΦΕΚ Α 114/10.05.2014 Άρθρο 41 Παρ. 5 και Ν. 4440/2016 ΦΕΚ Α 224/02.12.2016 Άρθρο 36 – Ειδικότητα Ιχθυολογίας – Τροποποίηση ΠΔ 50/2001) και ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

Για να κατοχυρωθεί η ιδιότητα του Ιχθυολόγου, τόσο στον Δημόσιο αλλά και στον Ιδιωτικό Τομέα, είναι απαραίτητη η εγγραφή στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), ώστε να εκδοθεί η σχετική Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος του Ιχθυολόγου.

Στον Ερευνητικό Τομέα:


Οι Πτυχιούχοι ΤΩΘΒΕ μπορούν να ενταχθούν ως Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. κτλ) ή Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) σε Πανεπιστημιακά Τμήματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να ενταχθούν ως Εργαστηριακό ή Ερευνητικό Προσωπικό, σε Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (όπως το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών – ΕΛΚΕΘΕ, το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας – ΙΝΑΛΕ, κ.α.), σε εύρος ερευνητικών αντικειμένων.
Η πολυδιάστατη εκπαίδευση που λαμβάνουν από το ΤΩΘΒΕ, τους παρέχει επίσης πρόσβαση σε ευρέως φάσματος μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc., PhD, Post-Doc), οι οποίες είναι απαραίτητες για την διεκδίκηση ανώτατων επαγγελματικών βαθμίδων στον τομέα της Έρευνας και της Εκπαίδευσης.
Υπάρχουν Πτυχιούχοι ΤΩΘΒΕ, οι οποίοι/ες υπηρετούν σε Πανεπιστημιακά Τμήματα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ως Μέλη Δ.Ε.Π. (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό), διαφόρων βαθμίδων.

Skills

Posted on

21/03/2023